Alle mennesker udvikler sig i positiv spejling fra andre!

 

KIP står for (K)ommunikation, (I)nklusion og (P)rogression

 

Hvad er KIP:

KIP er et konsultativt tilbud, der har til formål at yde pædagogisk støtte til borgere, der er tilknyttet støtteforløb af forskellig art. Tilbuddet har et motivations- og meningsskabende udgangspunkt, hvor borgeren i et guidende samarbejde med mig arbejder frem imod en optimeret livsførelse. Formålet er, at borgerne på sigt skal kunne overskue, se og skabe mening i deres videre færden, hvad enten det omhandler job, uddannelse eller noget trejde. 

 

Hvad tilbyder KIP: 

  • Facilitering af gruppe- og individuelle udviklingsprocesser for voksne, der har svært ved at mestre hverdagen. Til det formål anvendes en socialdynamisk model kaldet G-og-P-model. Modellen refererer både til en "gruppeorienteret og personcentreret" udviklingsguide og er en metodisk tilgang til at støtte sårbare voksne til at få hverdagen til at fungere på hensigtmæssig vis. Ligeledes anvendes modellen som redskab til at skabe sammenhæng mellem støtteforanstaltninger og de fagpersoner, der er tilknyttet målgruppen.

 

 

STL Mentor fra K-I-P

(Social,- Trivsels- og livsmentor)

Indhold i forløbet: 

 

⦁ Motiverende samtaler- individuelt "måljagt", interesser og fokus på styrker og ressurcer
⦁ Ressurce- og kompetence afklaring
⦁ Sikre at den enkelte borger føler sig socialt indkluderet i fælleskabet.
⦁ Afdække den enkelte borgeres situration inkl. behov, muligheder, ressurcer, motivation og barrierer.
⦁ Fokus på døgnrytme og vaner. 
⦁ Tilrettelægge støtteforløbet ud fra den enkelte borgers individuelle behov, ønsker og ressorcer.
⦁ Støtte borgeren i at finde og fastholde nye mål og holde fokus på processen, således at borgeren opnår følelsen af at være medskaber af den progression, borgeren gennemgår.
⦁ Besøg på udannelsesinstitiutioner
⦁ Støtte borgeren i fremmøde på uddannelses,- arbejds- eller aktivtetssteder.
⦁ Samarbejde med UU vejleder
⦁ Ledsage og støtte borgeren i samtaler vedr. uddannelse, praktik, job m.m
⦁ Sikring af kontinuitet i indsatsen

 

 

Fordele for borgeren


⦁ Opnå følelsen at kunne håndtere egen hverdag, se og opleve mening med "næste skridt".
⦁ Føle ejerskab, ansvarlighed samt tilegne sig mestringsstrategier i forhold til egen fremtid.
⦁ Øget livskvalitet.
⦁ Øget selvværd/selvtillid gennem oplevelsen af at lykkes.
⦁ Personlig coaching og hjælp til at opstille og indfri mål.

 


Udbytte for Myndighed (Handicap og social psykiatrien)


⦁ Borgeren afklares ift. egne fremtidsperspektiver
⦁ Bindeled mellem borgeren, netværk, sagsbehandler og øvrige fagaktører
⦁ Målrettet arbejde med borgerens egen-udvikling
⦁ Sundere og mere velfungerende borgere

 

 

Filsosofien bag denne tilgang/indsats er, at borgeren skal føle og opleve, at de er medskabere af den virkelighed, de lever i, og at den enkelte skal kunne se meningen med deres hverdag. En hverdag der skal indeholde udviklingsfremmende interaktioner og læringsgivende kontekster, der inspirerer dem til at ville mere, tro på egne evner og formåen. 

 

Målet er, at borgeren opnår en følese af at være hovedaktør i eget liv. Troen på at lykkes, at kunne bryde op med gamle mønstre og skabe de nødvendige forandringer, der skal til i bestræbelsen på et mere velfungerende liv. Indsatsen er dermed centreret omkring at opøve borgernes mestringsstrategier samt øge deres selværd og robusthed.