Alle mennesker udvikler sig i positiv spejling fra andre!

 

KIP står for (K)ommunikation, (I)nklusion og (P)rogression

 

Hvad er KIP:

KIP tilbyder individuelle- og gruppeforløb for borgere med diverse udfordringer. Forløbene er af forskellig varrighed og har til formål at yde pædagogisk støtte til borgere med udfordringer. Forløbene har et motivations- og meningsskabende udgangspunkt, hvor borgeren i et guidende samarbejde med mig arbejder frem imod en optimeret livsførelse. Formålet er, at borgerne på sigt skal kunne overskue, se og skabe mening i deres videre livsfærden, hvad enten det omhandler job, uddannelse eller noget trejde. 

 

Hvad tilbyder KIP: 

Facilitering af gruppe- og individuelle udviklingsprocesser for borgere, der har svært ved at mestre hverdagen. Til det formål anvendes en socialdynamisk model kaldet G-og-P-model. Modellen refererer både til en "gruppeorienteret og personcentreret" udviklingsguide og er en metodisk tilgang til at støtte sårbare borgere til at få hverdagen til i højere grad at fungere. Ligeledes anvendes modellen som redskab til at skabe sammenhæng mellem støtteforanstaltninger og de eventuelle fagaktører, der er tilknyttet målgruppen.

 

 

STL Mentor fra K-I-P

(Social,- Trivsels- og livsmentor)

Indhold i forløbet: 

 

⦁ Motiverende samtaler- individuel "måljagt" med fokus på interesser, styrker og ressurcer
⦁ Ressurce- og kompetence afklaring
⦁ Sikre at den enkelte borger føler sig socialt indkluderet i fælleskabet.
⦁ Afdække og arbejde med den enkeltes livssituration; herunder muligheder og barrierer.

⦁ Fokus på døgnrytme og vaner. 

⦁ Besøg på udannelsesinstitiutioner
⦁ Støtte borgeren i fremmøde på uddannelses,- arbejds- eller aktivtetssteder.
⦁ Ledsage og støtte borgeren i samtaler vedr. uddannelse, praktik, job m.m
⦁ Sikring af kontinuitet og konsensus i indsatsen

  

Fordele for borgeren


⦁ Opnå tro på at kunne håndtere egen hverdag, se og opleve mening med "næste skridt".
⦁ Føle ejerskab, ansvarlighed samt tilegne sig mestringsstrategier i forhold til egen fremtid.
⦁ Øget livskvalitet.
⦁ Øget selvværd/selvtillid gennem oplevelsen af at lykkes.
⦁ Personlig coaching og hjælp til at opstille og indfri mål.

 


Udbytte for Myndighed:


⦁ Borgeren afklares ift. egne fremtidsperspektiver
⦁ Bindeled mellem borgeren, netværk, sagsbehandler og øvrige fagaktører
⦁ Målrettet arbejde med borgerens egen-udvikling
⦁ Sundere og mere velfungerende borgere

 

 

Filsosofien bag denne tilgang/indsats er, at borgeren skal føle og opleve, at de er medskabere af den virkelighed, de lever i, og at den enkelte skal kunne se meningen med deres hverdag. En hverdag der skal indeholde udviklingsfremmende interaktioner og læringsgivende kontekster, der inspirerer dem til at ville mere, tro på egne evner og formåen. 

 

Målet er, at borgeren opnår en følese af at være hovedaktør i eget liv. Troen på at lykkes, at kunne bryde op med gamle mønstre og skabe de nødvendige forandringer, der skal til i bestræbelsen på et mere velfungerende liv. Indsatsen er dermed centreret omkring at opøve borgernes mestringsstrategier samt øge deres selværd og robusthed.